Doelstelling en visie

Doelstelling

Het algemene doel van de BNS betreft de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van noordelijk Scheveningen wat zich laat vertalen in subdoelen als ‘het informeren van bewoners over alle mogelijke zaken die voor de wijk van belang zijn via onder andere wijkblad, digitale muurkrant en Scheveningse Courant’ of ‘het organiseren en begeleiden van inspraak voor wijkbewoners naar aanleiding voorgenomen maatregelen van de gemeente die de belangen van de bewoners direct of indirect raken’.

Conform de visie van de BNS richt zij zich in haar activiteiten nadrukkelijk op alle bewoners van Noordelijk Scheveningen; hiermee laat de BNS het algemeen belang prevaleren boven dat van het individu. In het (recente) verleden heeft de BNS haar bestaansrecht meer dan eens bewezen. De ambities van enkele gemeentelijke bestuurders om Scheveningen te ontwikkelen tot een van de grootste toeristencentra van Europa ligt iedereen nog vers in het geheugen. Het is met name aan de inspanningen van de bewonersorganisaties van Scheveningen, georganiseerd in het GSBO, te danken geweest dat deze ambities van de gemeentelijke politiek met vaak verstrekkende en vaak negatieve gevolgen voor de bewoners, in elk geval niet in zijn volle omvang gerealiseerd gaan worden.

Nauwgezet worden alle beleidsvoornemens van de gemeente door de bewonersorganisaties en haar commissies geanalyseerd om vast stellen wat hiervan de consequenties kunnen zijn voor met name de bewoners Noordelijk Scheveningen zonder daarbij de overstijgende belangen van geheel Scheveningen uit het oog te verliezen. Bestuursrechtelijke instrumenten als inspraakprocedures en het formuleren van zienswijzen zijn en worden uitputtend gebruikt. Binnen dit perspectief richt de BNS zich op de volgende thematiek:

  1. Ruimtelijke Ordening
  2. Verkeer
  3. Kuststrook
  4. Groen/Natuur
  5. Evenementen
  6. Leefklimaat
  7. Ouderen
  8. Samenwerking

Deze thema’s vormen tegelijkertijd de terreinen waarop de BNS haar beleid voor de komende jaren wil afstemmen

Visie

Ondanks veel ongemakken zoals verkeersinfarcten op drukke dagen wordt Scheveningen vooral gewaardeerd als woonplaats met het van oorsprong zuivere zeemilieu en relatief veel groen.

In de opvatting van de gemeentelijke overheid wordt Scheveningen, haven en badplaats, gezien als een kansenzone; de standpunten van de gemeente werden geconcretiseerd in het Masterplan Scheveningen Kust. Echter, in de visie van de BNS zijn veel in het masterplan omschreven projecten uitsluitend gericht op het bevorderen van een massale uitbreiding van het toerisme en economische motieven en worden nauwelijks criteria gehanteerd waaraan het belang van de bewoners getoetst kan worden. 
Files, geluid- en stankoverlast, onvermijdelijk het gevolg van veel van de in het masterplan beschreven projecten, zullen een zware belasting vormen voor het al eerder genoemde zuivere zeemilieu; en dat was voor velen nu juist hèt motief hier te gaan wonen.

De BNS wenst in de eerste plaats op te komen voor de belangen van de bewoners van (Noordelijk) Scheveningen en maakt daarvoor gebruik van alle beschikbare inspraak mogelijkheden. In deze context zoekt de BNS vooral de dialoog met de belangrijkste stakeholders zoals College van B&W, gemeenteraadsleden en andere bewonersorganisaties.